0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Ochrona środowiska, odpady
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (docx)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
Informacja w sprawie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia
Tabela do wniosków o wycinkę drzew - w przypadku większej liczby drzew
Wniosek dla drzew rosnących na działce wnioskodawcy
Wniosek dla drzew rosnących w pasie drogi gminnej
Wniosek dla krzewów rosnących na działce wnioskodawcy
Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trasnport
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Podatki
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek rolny
Formularz informacji o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis - informacje dot. podmiotu
Formularz informacji o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis - informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Oświadczenie o stanie majątkowym
Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa, użytków rolnych, ilości hektarów przeliczeniowych, nie zaleganiu w zobowiązaniach pieniężnych (doc)
Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa, użytków rolnych, ilości hektarów przeliczeniowych, nie zaleganiu w zobowiązaniach pieniężnych (pdf)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Załącznik do deklaracji od środków transportowych

 Infrastruktura, drogi
Uchwała nr XXV/129/2004 Rady Gminy w Daszynie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Daszyna
Wniosek na wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

 Pisma i druki do sądów
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPF
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPPR

 grafika
herb

 Szkolnictwo
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego

 Zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wykaz faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl