0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” Projekt współfinansowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 44.302.32,45 zł. z czego wartość dofinansowania 19.677.942,74 zł. Umowa Nr POIS.01.06.01.-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017 r.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w wyniku spalania biomasy. Celem projektu jest wykorzystywanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe oraz wzrost produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię produkowaną w sposób konwencjonalny, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw stałych i spowoduje ograniczenie emisji oraz emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz gazów cieplarnianych. Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy Daszyna, przeciwdziałanie jej marginalizacji. Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu oraz rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost ilości miejsc pracy. Szacuje się że w wyniku powstania elektrociepłowni nastąpi wyraźne ożywienie na rynku zbytu słomy w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Oczekuje się pozytywnego dynamicznego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, w tym wzrost ich przychodów, a także podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie możliwości korzystania z lokalnej infrastruktury ciepłowniczej powinny wpłynąć na poprawę postrzegania gminy jako miejsca dogodnego do życia, pracy i zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej powinno zwiększyć wpływ do budżetu z tytułu opłat i podatków lokalnych.

Daszyna, dn. 29.09.2017 r.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 26 luty 2019 godz. 14:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 26 luty 2019 godz. 14:56
Liczba odsłon:
  2878 od 26 luty 2019 godz. 14:54  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl