0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » Załatwianie spraw » Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

  • Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
  • Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Daszynie z dnia 25 stycznia 2013 r., w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
  • dokumentację potwierdzającą posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,
  • dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

Opłaty:

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Gminy Daszyna lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Grabowie 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 783) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Daszyna lub przesłać listownie na adres urzędu.

Termin rozpatrzenia wniosku:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu.

Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

  •  osobiście przez wnioskodawcę,
  •  za pośrednictwem poczty.

 

Pliki do pobrania:

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 24 marzec 2011 godz. 08:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 18 maj 2016 godz. 09:44
Liczba odsłon:
  7660 od 24 marzec 2011 godz. 08:37  (średnio 2.58 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl