0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ochrona danych osobowych » Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

           Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Daszyna informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz w Statucie Urzędu Gminy Daszyna na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c) ww. Rozporządzenia;
 4. Pani/Pana dane są udostępniane zleceniobiorcom i dostawcom usług w celu prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy w Daszynie;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Urzędu Gminy Daszyna;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

iod@gminadaszyna.pl

 

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Wójt Gminy Daszyna informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, reprezentowany przez Wójta Gminy Daszyna.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie przed budynkiem  Urzędu  Gminy w Daszynie. Zasięg widoczności kamer wynosi około 30 m.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Kamery nagrywają obraz w sposób ciągły.
 6. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dotycząca transmisji obrad sesji

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Daszyna, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Daszyna mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy Daszyna (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Daszyna.

Transmisja oraz publikacja Nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

 • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Daszyna (www.daszyna.bip.cc) – prowadzonego przez Wójta Gminy Daszyna.

Poprzez Państwa uczestnictwo w obradach Rady Gminy Daszyna, dojść może do utrwalenia Państwa wizerunku lub głosu oraz upublicznienia ich w drodze prowadzonej Transmisji oraz Nagrań archiwizowanych i publikowanych przez Wójta Gminy Daszyna, który pełni  funkcję administratora Państwa danych osobowych (w szczególności wizerunku i głosu) utrwalonych oraz rozpowszechnionych w drodze Transmisji oraz Nagrań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w niniejszej klauzuli informacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Wójta Gminy Daszyna:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminadaszyna.pl,
 • listownie: Urząd Gminy Daszyna

Adres: Daszyna 34a, 99-107 Daszyna (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych)Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 4 czerwiec 2018 godz. 10:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 2 sierpień 2019 godz. 08:10
Liczba odsłon:
  3418 od 4 czerwiec 2018 godz. 10:45  (średnio 2.55 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl