0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Infrastruktura, drogi » Załatwianie spraw


Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogi

Procedura dotyczy uzyskania zgody w formie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową tj. linie elektroenergetyczne (w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne.

Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

 1. Wymagane dokumenty.
  Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją urządzeń w pasie drogowym.
 2. Opłaty.
  Brak opłaty skarbowej.
 3. Termin załatwienia sprawy.
  W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.
 4. Doręczenie decyzji.
  Decyzję należy odebrać osobiście.
 5. Tryb odwoławczy.
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.
 6. Podstawa prawna.
  Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 1. Wymagane dokumenty.
  Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500
 2. Opłaty.
  Brak opłaty skarbowej.
 3. Termin załatwienia sprawy.
  W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.
 4. Doręczenie decyzji.
  Decyzję należy odebrać osobiście.
 5. Tryb odwoławczy.
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.
 6. Podstawa prawna.
  - Ustawa z dnia 21 .03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zmianami).

 

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi gminnej na posesję, zjazdu publicznego, bramy wjazdowej, skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą publiczną.

 1. Wymagane dokumenty.
  Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy poglądowej z zaznaczoną działką oraz projektowanym zjazdem.
 2. Opłaty.
  Zgodnie z częścią III pkt 2 załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r., Nr 225, poz. 1635), za zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł. Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu na potrzeby budownictwa mieszkalnego. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty.
 3. Termin załatwienia sprawy.
  W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.
 4. Doręczenie decyzji.
  Decyzję należy odebrać osobiście.
 5. Tryb odwoławczy.
  a) Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna,
  b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
  c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,
  d)Odwołanie składa się w Sekretariaciei Urzędu Gminy Daszyna.
 6. Podstawa prawna.
  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)

 

Zgłoszenie budowy/modernizacji ogrodzenia

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

 1. Wymagane dokumenty.
  Zgłoszenia można dokonać na druku (wzór do pobrania poniżej), dołączając egzemplarz mapy poglądowej z zaznaczoną działką oraz projektowanym ogrodzeniem.
 2. Opłaty.
  Brak.
 3. Termin załatwienia sprawy.
  Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno-budowlanych. Przykładem może być budowa ogrodzenia na terenie planowanej ulicy, nawet jeśli ulicy takiej na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie. Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.
 4. Podstawa prawna.
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623).

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 31 marzec 2011 godz. 08:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 3 kwiecień 2018 godz. 09:56
Liczba odsłon:
  6620 od 31 marzec 2011 godz. 08:32  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl