0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu  wynosi 15 990 000,00 zł. z czego wartość dofinansowania  z EFRR wynosi 11 050 000,00 zł. Umowa  Nr RPLD.02.01.01-10-0001/18-00 z dnia 14 marca  2019 roku.

Realizacja inwestycji przyczyni się znacznego zainwestowania w gminie oraz wzrostu gospodarczego gminy i regionu przy wzmacnianiu jego spójności społecznej i gospodarczej.Wykonawcą instytucjonalnym jest Gmina Daszyna, Beneficjentami końcowymi - MŚP. Inwestycja przewiduje wykonanie infrastruktury zaopatrującej tereny inwestycyjne w wodę i gaz ziemny. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Daszyna a w konsekwencji również rozwoju całego regionu.Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w pobliżu rozwiniętej infrastruktury transportowej – w bliskiej odległości od DK nr 91.Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie łęczyckim, na terenie gminy Daszyna.

Projekt przewiduje uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie PGR Koryta w zakresie zaopatrzenia w wodę i gaz ziemny, w tym niezbędną rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę i gaz ziemny. Zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- budowy rurociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia – do 0.5 MPa, o średnicy Dn 200 i długości 6520 mb wraz z przyłączami, umożliwiającego przyłączenie nowych odbiorców – przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrębie PGR Koryta

- budowy sieci wodociągowej, o średnicy Dn 200 i długości 1685 mb wraz z przyłączami, umożliwiającej przyłączenie nowych odbiorców – przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrębie PGR Koryta - kompleksową modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Korytach – działka nr 99/4 i 100/4 obręb PGR Koryta w zakresie podniesienia wydajności stacji do poziomu 5.000 m3/dobę, w tym budowę nowej studni głębinowej o wydajności ok. 100 m3/h;  wykonanie rurociągów łączących studnie głębinowe – istniejące i planowaną – ze stacją;  wymianę urządzeń technologicznych na nowe o wyższej, adekwatnej do zapotrzebowania wydajności, termomodernizację obiektu stacji, budowę zbiornika magazynowego – buforowego o pojemności ok. 2.000 m3 (z możliwością podzielenia na 2 zbiorniki po 1000 m3); budowę układu pompowego podnoszącego ciśnienie na odcinku łączącym stacje uzdatniania wody w Mazewie i Korytach – pompownia o wydajności ok. 100 m3/h.Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla MŚP do lokalizacji swoich firm, a następnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy.Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Daszyna oraz docelowo na wzrost wartości inwestycji w sektorze prywatnym, w tym na: 

- polepszenie warunków życia mieszkańców;

- wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy;

- zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy;

- zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 23 wrzesień 2019 godz. 10:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 26 wrzesień 2019 godz. 08:58
Liczba odsłon:
  2502 od 23 wrzesień 2019 godz. 10:18  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl